Rata 1 Sarja 7 01.03.2021 19:53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 8 / 5 4 9 /                          
9 24 33 43            
Veli Sar 937 Yht 980
X   8 - X   9 /                          
18 26 46 56            
Allan Sar 1055 Yht 1111