Rata 1 Sarja 3 22.08.2019 12:46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 - - - - 9 3 5 6 -                      
5 5 14 22 28          
Jessi Sar 95 Yht 123
1 - - - 8 - 8 - 8                        
1 1 9 17 25          
Aapo Sar 146 Yht 171
- 7 7 - 7 2 5 2                          
7 14 23 30            
Essi Sar 134 Yht 164