Rata 2 Sarja 8 01.03.2021 19:53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(8) 1 7 -                                  
9 16                
Es Sar 1048 Yht 1064
3 5 7 1                                  
8 16                
Thomas Sar 1128 Yht 1144