Rata 3 Sarja 2 21.03.2019 18:45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / 9 /                              
19 38 48              
Aila Koivisto Sar 157 Yht 205
X   X   9 -                              
29 48 57              
Sami Myllyniemi Sar 132 Yht 189