Rata 4 Sarja 2 21.03.2019 18:47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(8) - 9 / 7 / X                            
8 25 45 55            
Antti Myllyniemi Sar 186 Yht 241
9 / 8 / 9 / 9 /                          
18 37 56 66            
Thomas Storås Sar 150 Yht 216