Rata 5 Sarja 6 11.05.2021 17:24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X   X                                    
20 30                
Erkki Sar 715 Yht 745
9 -                                      
9                  
Juho Sar 624 Yht 633