Rata 6 Sarja 5 24.11.2020 19:38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 7 / 9 / 8 / 8 / 8 1                  
17 36 54 72 90 99        
Thomas Kisailee.... Sar 618 Yht 717