Rata 6-5 Sarja 7 25.10.2021 19:39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X                                        
10                  
Seppo Sar 1010 Yht 1020