Rata 6 Sarja 8 20.11.2018 14:27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 3 9 -                                  
8 17                
Mov Sar 1066 Yht 1083
8 1 X                                    
9 19                
Reijo Sar 522 Yht 541