Rata 6 Sarja 4 22.08.2019 12:46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9                                        
9                  
Tara Sar 167 Yht 176
                                         
                   
Jimi Sar 172 Yht 172