Ajankohtaisia kilpailuja: Mini-Tour CD Swe, Mini-Tour MAB Fin